1. sz. melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

                   Gépjármű bérletre és flottakezelési szolgáltatásra vonatkozóan

                                                                                            HATÁLYOS 2019. 01. 01-TŐL

Jelen dokumentum, az auto:NEXT Flottakezelő Kft. (Székhelye: H-8000 Székesfehérvár, Körösi út 228.; Adószám: 12512371-2-07; Cg. 07-0-007389) - a továbbiakban: Társaság - szerződéseinek, működési folyamatainak, kötelességeinek és elvárásainak leírása a vitás kérdések megelőzése céljából.


Bevezető rendelkezések

Jelen ÁSZF-ben foglalt szerződéses feltételek - annak érvényességi időtartama alatt - vonatkoznak minden, a Felek között létrejött Egyedi Bérleti Szerződésre (a továbbiakban: EBSZ). Jelen ÁSZF valamennyi EBSZ elválaszthatatlan mellékletét képezi, amelyekben az egyes gépjárművekre vonatkozó konkrét, illetve az általánostól eltérő feltételek kerülnek megállapításra. Az EBSZ és jelen ÁFSZ együttesen tartalmazzák a Szerződő Feleknek az egyes bérelt gépjárművekre vonatkozó szerződéses akaratát.

1. A szerződés tárgya

"Gépjármű" megjelölés alatt értendő valamennyi, az EBSZ-ben részletesen leírt gépjármű, mint bérleti tárgy. A Bérbeadó az EBSZ és a jelen ÁSZF alapján bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi az EBSZ-ben részletesen leírt Gépjárművet. A Bérbeadó az EBSZ-ben részletesen meghatározott bérleti és üzemeltetési szolgáltatásokat nyújt a Bérlőnek.

2. A Gépjármű tulajdonjoga és használata

A Gépjármű tulajdonjoga - mind a Szerződés futamideje alatt, mind a Szerződés megszűnését követően - a Bérbeadót vagy a Bérbeadó refinanszírozó Pénzintézetét illeti meg. Bérlő a Gépjárművet zálogba nem adhatja, azt semmilyen módon meg nem terhelheti, vagy bármilyen feltétellel le nem kötheti. Ha harmadik személy bármilyen okból a Gépjárműre igényt támaszt vagy a Felek jogviszonyát bármilyen formában érintő módon intézkedni kíván a Gépjárművel kapcsolatban, a Feleknek kölcsönösen haladéktalanul tájékoztatniuk kell ezen harmadik személyt arról, hogy a Gépjármű a Bérbeadó vagy finanszírozó pénzintézete kizárólagos tulajdonában áll, illetve a Gépjármű jogos használója a Bérlő. Ha a tájékoztatás ellenére ezen harmadik személy bármilyen intézkedést foganatosít a Gépjárművel kapcsolatban, a Feleknek kölcsönösen 24 órán belül írásban, rövid úton (fax, e-mail) tájékoztatnia kell erről egymást, valamint önállóan kötelesek megtenni azokat a halaszthatatlan intézkedéseket, amelyekkel őt magát és a másik szerződő felet károsodástól, illetve egyéb nem várt költségtől megóvja.

Bérlő a Gépjármű használatát harmadik személynek át nem engedheti. Ez alól kivételt képez a Bérlővel munkaviszonyban, munkaviszony jellegű egyéb jogviszonyban, megbízási jogviszonyban álló, illetve a Bérlő Gépjármű Használati Szabályzatában meghatározott személy(ek)nek (a továbbiakban együttesen: Használó) történő átengedés. Ilyen esetben Bérlő köteles a Bérbeadó kérésére a Használó jogviszonyát igazolni, vagy Gépjármű Használati Szabályzatát Bérbeadó rendelkezésre bocsájtani.

A Gépjárművet kizárólag olyan személy használhatja, aki a használat megkezdése időpontjában a 21. életévét már betöltötte, továbbá - a bérelt gépjármű kategóriájára vonatkozó - érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és ezen engedélyt legalább 1 éve szerezte.

Bérlő és Használó semmilyen körülmények között nem jogosult:

· a gépjármű vezetését a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye hiányában - a fentiekben felsoroltak kivételével - harmadik személynek átengedni,

· a Gépjárművel bármilyen típusú autós versenyen vagy ügyességi vetélkedőn részt venni,

· a Gépjárművet üzletszerűen személyszállításra használni, illetőleg azt albérletbe adni,

· a Gépjárművet szeszesital, tudatmódosító szer, vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szer hatása alatt, - vagy bármely más okból kifolyólag - járművezetésre alkalmatlan állapotban vezetni.

A szerződésbe ütköző használat esetén Bérlő, illetve Használó az ebből eredő valamennyi következményért teljeskörűen felel.

Jelen Mellékletben, vagy az EBSZ-ben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó jogosult a Gépjármű bérbeadására létrejött EBSZ-t azonnali hatállyal felmondani, és a bérleti szerződés tárgyát képező Gépjárművet előzetes figyelmeztetés nélkül a birtokába venni. Bérbeadó ezen eljárásával összefüggésben Bérlőt, illetve a Gépjármű használatára jogosult személyt birtokvédelem nem illeti meg, továbbá Bérlő ezen eljárása nem tekinthető tilos önhatalomnak.

3. A Gépjármű megrendelése

A Gépjármű valamennyi vonatkozó adatát - így különösen a Gépjármű gyártmányát, típusát, felszereltségét és egyéb feltételeit - a Bérlő határozza meg. A Bérbeadó a kiválasztott járműre elkészíti az EBSZ-re vonatkozó bérleti ajánlatát (továbbiakban: Ajánlat). Az Ajánlat Bérlő általi elfogadása esetén Bérlő köteles azt változatlan tartalommal aláírva, eredetiben vagy emailben szkennelve visszaküldeni Bérbeadó részére. Ebben az esetben az EBSZ az - adott Gépjármű vonatkozásában - létrejön és hatályossá válik a Bérbeadó által visszaigazolt elfogadása napjával.

Az Ajánlat elfogadását követően a Bérbeadó szerződött partnerétől (továbbiakban Szállító) megrendeli az Ajánlatban szereplő specifikációjú Gépjárművet. Bérbeadó szakmai tanácsadással támogatja a kiválasztást, ugyanakkor nem vállal felelősséget a Gépjármű tulajdonságaiért, így különösen a Bérlő által kívánt alkalmazási célra való alkalmasságért. Bérlő az Ajánlat előzőekben részletezett elfogadása, és visszaigazolása esetén az Ajánlatban foglaltakhoz kötve van. Amennyiben a Bérlő - bármilyen okból - az Ajánlat elfogadása és a Gépjármű átvétele között EBSZ-től eláll, Bérbeadó, a Gépjármű bruttó bekerülési ára 10%-ának megfelelő összegű bánatpénzre jogosult.

Felek rögzítik, hogy a bérleti díjfizetési kötelezettség azon a napon keletkezik, amikor a Bérbeadó a Gépjárművet Bérlőnek átadta. Amennyiben Bérlő a Bérbeadó által előzetesen írásban közölt átadási időponthoz képest az átvétellel három munkanapot meghaladó mértékben késlekedik vagy megtagadja az átvételt a Bérbeadónak fel nem róható okból, úgy a bérleti díjfizetési kötelezettség az írásbeli értesítésen megjelölt munkanapon automatikusan megkezdődik. Bérlő elfogadja, hogy az Ajánlatban foglalt Bérleti Díj kalkuláció az Ajánlat készítésekor érvényes feltételek, paraméterek ismeretében készült. Amennyiben az Ajánlat készítésének napja és a megrendelt Gépjármű átadása között az alábbi feltételek közül a Bérbeadó hatáskörén kívül bármelyik a Bérleti Díjra hatást gyakorló módon megváltozik, Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a Bérleti Díjat ennek megfelelően megváltoztassa. Ezen feltételek nem kizárólagosan felsorolva:

 • Gépjármű listaára, extrák ára - amennyiben a Szállító nem nyújt árgaranciát
 • Adók / illetékek jelentős változása
 • árfolyam Szállító által érvényesített változása
 • releváns referencia kamatláb (BUBOR, EURIBOR) +/- 25 bázispontot elérő vagy azt meghaladó mértékű változása

Az aláírt Ajánlathoz, illetve az Ajánlat alapján létrejött Egyedi Szerződéshez a Bérlő és Bérbeadó kötve van.

4. A Gépjármű átvétele

A Gépjármű működőképes állapotban, a magyar hatóságok előírásainak megfelelő felszereltséggel kerül átadásra a Bérbeadó vagy a Szállító telephelyén. A Szállító a Bérbeadó megbízottjaként adja át a gépjárművet, melyről Átadás-átvételi Jegyzőkönyv készül. A Bérlő felelőssége annak ellenőrzése, hogy az átadott Gépjármű megfelel-e az Ajánlatban, illetve az EBSZ-ben rögzített feltételeknek.

A Bérlő jogosult a Gépjármű átvételének megtagadására, amennyiben az nincs műszakilag kifogástalan állapotban, sérült vagy nem felel meg az Ajánlatban, illetve az EBSZ-ben szereplő feltételeknek. A visszautasítás indokát az átadás-átvételi jegyzőkönyvben részletezni kell, amelyet a Bérbeadó kivizsgál, és esetleges vita esetén független igazságügyi szakértő véleménye kerül kikérésre. Az igazságügyi szakértő véleménye a felekre kötelező, annak díját az a fél viseli, akinek a véleményét a szakértő nem osztotta. A visszautasítást követően Bérbeadó orvosolja az összes elfogadott hibát, és átadja a Gépjárművet a Bérlőnek, aki köteles azt átvenni. Amennyiben a teljesítés olyan okból, válik lehetetlenné, amelyért a Bérbeadó nem felelős, úgy a Szerződő Felek a Gépjármű vonatkozásában szabadulnak az EBSZ-ben foglalt kötelezettségeik alól, és az EBSZ megszűnik azon a napon, amikor a Bérbeadó értesíti a teljesítés lehetetlenné válásáról a Bérlőt. Amennyiben a Gépjármű átadása az előzetes írásban visszaigazolt időponthoz képest később történik meg, vagy a Bérlő indokolt minőségi kifogásra hivatkozva a Gépjármű átvételét megtagadja, úgy az EBSZ-ben részletezett és megrendelt Gépjármű átadásáig Bérbeadó az aláírt EBSZ-ben meghatározott havidíjért azonos kategóriájú cseregépjárművet biztosít Bérlő részére.

5. A gépjármű használatával kapcsolatos felelősség és kárviselés

Bérlő az EBSZ szerződés időtartama alatt - vétkességére tekintet nélkül - viseli a Bérleti tárggyal összefüggésben felmerülő kárveszélyt, amely kiterjed különösen, de nem kizárólag a külső okból származó, harmadik személynek felróható és saját érdekkörben felmerült okból eredő dologi és következményi károkra. A Bérlő megtéríti a Bérbeadó részére és felel különösen, de nem kizárólag a Gépjármű:

 • bármely okból történő teljes, vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, megsemmisüléséért,
 • a Gépjármű által okozott, vagy működésével kapcsolatban bekövetkezett minden kárért és balesetért (kivéve azon kárt, amelyért kizárólag a Bérbeadó felelős, vagy amelyeket a Gépjármű fennálló biztosítás alapján részére a biztosító ténylegesen megtérített),
 • a Gépjármű nem rendeltetésszerű használatából, nem megfelelő karbantartásából, vagy az engedményezett jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő károkért,
 • Bérlő által a harmadik személynek okozott károkért,
 • veszélyes üzem működéséből származó károkért

A Bérlő felel azokért a károkért is - és megtéríti Bérbeadó részére -, amelyek viselésére senki - ideértve a Biztosítás alapján eljáró biztosítót is - sem kötelezhető. A Gépjárművel kapcsolatos valamennyi kárveszély akkor száll át a Bérlőre, amikor az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Gépjármű Bérlő (vagy meghatalmazottja) által átvételre kerül.

Bérlő, illetőleg Használó köteles megtéríteni Bérbeadónak minden olyan hatóság által kiszabott szabálysértési, közigazgatási jellegű vagy egyéb bírság, büntetés, illetve pótdíj - ideértve a meg nem fizetett parkolási díjat, illetve az autópálya-használattal kapcsolatos díjak megfizetésének elmulasztását is - összegét, illetve

Bérbeadó ezek következményeképpen előállott kárát, amelyet a Gépjárművel azon időszak alatt elkövetett valamely szabályszegés nyomán róttak ki, amely időszakban Bérlő a Gépjármű bérleti jogosultja volt, beleértve a tényleges visszaszolgáltatásig fennálló időszakot.

A magánszemély Bérlőt, illetve Használót (jogi személy Bérlő esetén a Gépjárművet a Bérlő megbízásából vagy egyébként a Bérlő érdekében ténylegesen használó magánszemélyt) a Bérleti szerződéssel érintett teljes időszak vonatkozásában a Gépjármű használatával kapcsolatban fennálló felelősségére kiterjedő nyilatkozattételi kötelezettség terheli. Bérlő, illetve Használó terhére esik továbbá a Gépjárműben hagyott, a Bérlő, a Használó, vagy pedig valamely harmadik személy tulajdonát képező bármely dolog, illetve a Gépjármű járulékos tartozékainak, valamint iratainak elvesztése, illetve megrongálódása is.

Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés megszűnését követően a tudomására jutott bármely bírság, büntetés, vagy egyéb fizetési kötelezettséggel együtt járó elmarasztalás nyomán előállott kárát teljes egészében - választása szerint - a Bérlőre, illetőleg Használóra hárítani. Amennyiben a Bérlő, illetőleg a Használó a jelen pontban foglalt bírság, büntetés, illetve pótdíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének a Gépjármű Bérbeadó részére történő visszaadásáig nem tesz eleget, akkor a Bérlő, illetőleg a Használó köteles a vonatkozó kötelezettség teljes összegét a Bérbeadó erre vonatkozó fizetési felszólításában foglalt határidőn belül Bérbeadó részére megfizetni.

Bérlő köteles továbbá a Bérbeadó részére a meg nem fizetett parkolási díjon, autópálya-használattal kapcsolatos pótdíjon, illetve bármely egyéb, a jelen pont körébe tartozó és a Bérbeadó által megfizetett bírságon, pótdíjon, büntetésen felül minden egyes bírságra, büntetésre, illetve pótdíjra vonatkozó felszólítás után 3 000 Ft + ÁFA adminisztrációs díjat megfizetni.

Bérlő köteles a jelen pontban rögzített fizetési kötelezettséget keletkeztető eseményekkel összefüggésben megtett jogcselekményeiről, illetve bekövetkezett eseményekről (ideértve a fizetési kötelezettségnek történő esetleges közvetlen elégtételt, a fizetési kötelezettséget megállapító bíróság, hatóság döntésével, határozatával, a követelést támasztó harmadik személy követelésével szembeni fellépésről, eljárási cselekményről, a fizetési kötelezettség terhesebbé válását vagy enyhülését, esetleges elengedését, megszűnését előidéző vagy azzal összefüggő eseményekről, intézkedésekről stb.) a Bérbeadót a jogcselekmény megtételét vagy az esemény bekövetkeztét követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül igazoltan lehetőleg írásban, egyébiránt telefonon, vagy más alkalmas módon értesíteni. Az értesítési kötelezettség határidőben történő teljesítésének bármely okból való elmulasztása esetén Bérlő köteles az érintett fizetési kötelezettségenként egyszeri 10.000.-Ft + ÁFA kötbért a Bérbeadó részére megfizetni a Bérbeadó vonatkozó fizetési felszólításában foglaltak szerint.

6. A Bérleti Díj megfizetése és tartalma

A Bérleti Díj összegét az EBSZ tartalmazza. Bérlő a Bérleti Díjat havonta előre, a Bérbeadó által a tárgyhót megelőző hónap 20-a és tárgyhót megelőző hónap utolsó napja között kibocsátott számla ellenében köteles megfizetni az EBSZ-ben foglaltak szerint. A Bérbeadó által, az EBSZ(ek) alapján kiállított számlák kiegyenlítésével, illetve átutalásával kapcsolatos összes költség a Bérlőt terheli. Mivel a Bérbeadó az áfatörvény 58. §-a alá tartozó szolgáltatást nyújt, így az áfatörvény 58. §-a szerinti teljesítéseket alkalmazza és ennek megfelelően számlázza Bérlő részére az összes felmerülő fizetési kötelezettséget.

A Bérlő fizetési kötelezettsége kizárólag akkor minősül teljesítettnek, amikor a fizetendő összeg a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra, vagy házipénztárában befizetésre került. Amennyiben a Bérlő bármely, a Bérleti szerződésen alapuló fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a késedelem időtartamára késedelmi kamatot fizet a Bérbeadó részére, amelynek mértéke a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott kamatmérték.

A Bérleti Díj tartalmazza a gépjármű finanszírozásával kapcsolatos érték-csökkenést, kamatot és a gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos adókat, valamint adminisztrációs díjat, továbbá a Bérlő által kiválasztott, és az EBSZ-ben meghatározott üzemeltetési szolgáltatások díját.

A bérleti díj nem tartalmazza az alábbi költségelemeket:

 • üzemanyag, utólagosan vásárolt kenőanyagok költsége
 • mosatás, autóápolási termékek költsége
 • parkolási, autópálya, komp és egyéb díjak
 • bírságok
 • biztosítási önrészek, avulás, önrész alatti károk költsége
 • az autó nem rendeltetésszerű használatából származó költségek
 • tárolási díj
 • bank transzfer díjak külföldről történő utalás esetén
 • bármely más költség, amelyet az EBSZ nem tartalmaz.

Bérbeadó a tulajdonoson/üzemben tartón végrehajtható, nem Bérbeadónak felróható okból keletkezett bírságokat, valamint büntetéseket a Bérbeadó haladéktalanul megfizeti az illetékes szervezetnek, majd a díjat a kezelési költséggel növelve továbbterheli a Bérlő részére, aki ezt megfizeti.

7. Bérleti díjban foglalt szolgáltatások

Javítás és karbantartás

A Bérleti Díj - amennyiben az EBSZ másként nem rendelkezik - magában foglalja a gyártó által előírt kötelező szervizek, minden normál használat mellett felmerülő javítás alkatrész és munkadíját, valamint a magyar előírásoknak megfelelő kötelező technikai felülvizsgálatok költségét. Minden költség meghatározása a Magyarországon érvényes alkatrész és munkaóra díjakkal történt, ezért a Gépjármű esetlegesen felmerülő külföldi javítása esetén mind az alkatrész, mind a munkadíj tekintetében kizárólag addig a mértékig fedezett a javítás díja, amennyibe az Magyarországon is került volna. Az e feletti rész a Bérlő költsége. A Bérlő kifejezetten nem végeztethet kötelező karbantartási munkálatokat a Gépjárművön külföldön, kizárólag a biztonságos hazajutást biztosító javításokat.

Az alábbi esetek - példálózó jelleggel és nem kizárólagosan - nem tartoznak a karbantartási és javítási szolgáltatás körébe:

 • a Bérlő által a Gépjárműbe utólagosan beszerelt tartozékokra, egyéb kiegészítőkre vonatkozó javítási költségek,
 • a Gépjármű szervizkönyvében szereplő, garanciát és szavatosságot kizáró, illetve nem rendeltetésszerű, nem szakszerű használatból eredő javítási költségek,
 • a Gépjárműbe utólagosan szerelt rádió, telefon, fax, illetve egyéb híradástechnikai készülék szerelési és szervizelési költsége,
 • a Gépjárművön elhelyezett bármilyen sajátos festési technikával vagy megkülönböztető jelölésekkel kapcsolatban felmerülő igazolt javítási költségek,
 • a Gépjármű üveg alkatrészeinek, szélvédőjének javítása, illetve pótlása,
 • a Gépjárműhöz tartozó téli-nyári gumiköpenyek ára és annak cseréje, ha erről az EBSZ másképp nem rendelkezik
 • a Gépjármű indítókulcsainak elvesztése miatti, illetve egyéb okból végrehajtott zárcsere,
 • a riasztó távirányítójának elvesztése esetén a Gépjármű riasztóberendezésének cseréje,
 • a gépjármű bárminemű mosása, tisztítása, ha erről az EBSZ másképp nem rendelkezik.

Bérlő megfizeti azon Szolgáltatások ellenértékét, amelyek átalány formájában nincsenek a Bérleti Díjba beleépítve, a Bérbeadó által kibocsátott külön számla alapján. Bérlő kötelessége, hogy a Gépjármű kötelező karbantartási munkáit a gyártó által előírt időben és kilométeróra állásnál, illetve az egyéb, a Gépjármű épségét és tovább haladását biztosító javításokat időben elvégeztesse, vagy a Bérbeadónak ezek elvégzéséhez lehetőséget biztosítson. Amennyiben a Bérlő fenti kötelezettségeit elmulasztja vagy azt hibásan vagy késedelmesen teljesíti, úgy az ebből eredő károkért felel.

Bérlő a javítási és karbantartási munkákra a Gépjárművet a Bérbeadó által kijelölt szerviznél bejelenti és saját költségén oda eljuttatja, amennyiben az EBSZ nem tartalmaz ezzel kapcsolatos hozom-viszem szolgáltatást. Bérbeadó a szerviz értesítését követően meggyőződik a munka indokoltságáról, költségéről, majd engedélyt ad annak elvégzésére. Indokolt esetben az engedély kiadását Bérbeadó megtagadhatja. Az engedélyezett munka díját Bérbeadó egyenlíti ki a szerviz felé.

Bérlő, illetve meghatalmazott autóvezetője a Gépjárművet a használat során "jó gazdaként" kezeli: a Gépjármű meghibásodása esetén haladéktalanul gondoskodik a meghibásodás kijavíttatásáról és a Gépjármű kifogástalan használhatóságának visszaállítása érdekében a kijelölt szervizekkel és Bérbeadóval együttműködik. Ennek elmulasztásából fakadó költségek a Bérlőt terhelik.

Bérbeadó - a Bérlő előzetes értesítését követően - bármikor jogosult a Gépjármű állapotának és használatának ellenőrzésére. A Bérlő a Gépjárművel, illetve annak felhasználásával kapcsolatban a Bérbeadó kérésére adatokat szolgáltat. Ha a Bérlő a Gépjármű ellenőrzését bármilyen módon akadályozza vagy meggátolja, a Bérbeadó a Bérleti Szerződés(ek)et azonnali hatállyal jogosult felmondani.

Gumiabroncs szolgáltatás

Bérbeadó által az EBSZ-ben meghatározott nyújtott gumiabroncs szolgáltatáshoz az alábbi szolgáltatások tartoznak:

 • A futásteljesítménynek megfelelő és az EBSZ-ben részletezett mennyiségű ill. kategóriájú téli, illetve nyári gumiabroncsok biztosítása
 • gumiköpenyek téli-nyári cseréje és felszerelése
 • leszerelt gumiköpenyek tárolása és nyilvántartása.

Amennyiben Bérlő, a Bérbeadó írásos értesítése ellenére, nem teljesíti határidőre a téli, illetve a nyári gumiabroncsok idényszerű cseréjét, úgy abban az esetben Bérbeadó a fix szervizdíjat egy garnitúra gumiabroncs költségével módosítja. A nem rendeltetésszerű használatból, defektből vagy sérülésből, túlfutás miatti többletkopásból származó pótlás és szerelés költségét a Bérleti díj nem tartalmazza, az Bérlőt terheli a Bérbeadó által kibocsátott külön számla alapján.

Biztosítási szolgáltatások

A Szerződés tartama alatt a Bérbeadó látja el az EBSZ-ben megjelölt Gépjárművekkel kapcsolatos biztosítások ügyintézését, valamint a biztosítással kapcsolatos nyilvántartási és kezelési feladatokat. Ennek keretében a Bérbeadó megbízottat (a továbbiakban: Biztosítási megbízott) vesz igénybe.

Bérbeadó a Biztosítási megbízott közreműködésével a Bérlő által kért önrésszel bíró teljes körű casco és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást köt a Gépjárműre, és azokat az EBSZ teljes időtartamára hatályban tartja. Az EBSZ aláírásával Bérlő igazolja, hogy a vonatkozó biztosítási feltételeket megismerte, magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, melyet Bérbeadó publikál.

Gépjármű segélyszolgálat

A Bérbeadó ezen szolgáltatás kivitelezéséhez alvállalkozót vesz igénybe. Ha a gépjármű üzemképtelenné válik, a Bérlő azonnal értesíti a Segélyszolgálat szolgáltatót a megadott telefonszámon. A szolgáltató megkísérli a Gépjármű helyszínen történő javítását, és amennyiben ez nem vezet eredményre a Gépjárművet a legközelebbi kijelölt szervizek egyikébe szállítja.

Bérlő a gépjármű védelméről és őrzéséről addig gondoskodik, amíg a Bérbeadó vagy megbízottja azt tőle át nem veszi. A szolgáltatási csomag pontos leírása, valamint a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges Bérlői teendők részletes leírása a Gépjárműhöz tartozó Vezetői Tájékoztató csomagban található.

Üzemanyagkártya rendelkezésre bocsátása (opcionális)

Bérbeadó a Gépjárműhöz az EBSz-ben megjelölt üzemanyag forgalmazó társaságok által kibocsátott üzemanyag kártyát ad át a Bérlő részére külön szolgáltatás keretében, melyre az üzemanyag társaságok mindenkori Általános Szerződési Feltételei vonatkoznak. Az üzemanyagkártya használata során megvásárolt üzemanyag és egyéb áruk, szolgáltatások ellenértékét a Bérbeadó fizeti meg közvetlenül az üzemanyag forgalmazó társaságnak, majd tovább terheli a Bérlőre.

Bérlő az üzemanyagkártya elvesztését, egyéb módon történő megsemmisülését haladéktalanul írásban (fax, e-mail) bejelenti a Bérbeadónak. A Bérbeadó az elveszett vagy megsemmisült üzemanyagkártya helyett annak letiltását követően új üzemanyagkártyát bocsát a Bérlő rendelkezésére. Az üzemanyagkártya elvesztéséből, illetve annak Bérbeadónak nem felróható illetéktelen felhasználásából eredő károkat a kártya letiltásáig a Bérlő viseli.

Cseregépjármű rendelkezésre bocsátása (opcionális)

Bérbeadó saját, vagy alvállalkozó partnere szerződéses feltételeivel - melyet a Bérlő a bérlés kezdetekor elolvas, megismer, és aláírásával elfogad - adja át a cseregépjárművet a Bérlőnek a Bérbeadó által rendelkezésre bocsátott árlista alapján. A cseregépjármű díja átalánydíjként az EBSZ-be építhető vagy ad-hoc szolgáltatásként is igénybe vehető. Az ad-hoc cseregépjármű igénybevételek költségét Bérbeadó havonta kiszámlázza Bérlő részére.

Sofőrszolgáltatás (opcionális)

A Bérbeadó ezen szolgáltatás kivitelezéséhez alvállalkozót vesz igénybe. A Bérbeadó az alvállalkozó szerződéses feltételeivel - amelyet a Bérlő a szolgáltatás kezdetét megelőzően elolvas, megismer és aláírásával elfogad - adja tovább a szolgáltatást a Bérlőnek a Bérbeadó által rendelkezésre bocsátott árlista alapján. A sofőr szolgáltatás díja átalánydíjként az EBSZ-be építhető vagy ad-hoc szolgáltatásként is igénybe vehető. Utóbbi esetben és az átalánydíjon felüli mértékben a sofőr szolgáltatás díja a Bérlőt terheli. Az ad-hoc sofőr szolgáltatás igénybevételek költségét Bérbeadó havonta kiszámlázza Bérlő részére.

Mobilparkolás (opcionális)

Bérbeadó Bérlő által kért kiegészítés alapján külön szolgáltatás keretében mobilparkolás szolgáltatást nyújthat Bérlő részére. A szolgáltatás rendelkezésre állásának költségét a Bérleti díj tartalmazza, a tranzakciós és minden egyéb költség a Bérlőt terheli a Bérbeadó által kibocsátott számla alapján. A szolgáltatás részletes feltételeit a Keretszerződés kiegészítéseként aláírt függelék tartalmazza.

8. Bérleti díjjal kapcsolatos korrekciók

A Gépjárműhöz kapcsolódó mindenkori súly-, teljesítményadó, cégautóadó vagy egyéb törvényi jogszabályváltozás miatt fizetendő adó, vagy illeték összege: a költségnem jogszabályi változását a Bérbeadó a változás hatálybalépésével egyidejűleg érvényesíti a Bérlő felé.

Túlfutás, alul futás elszámolása:

Amennyiben a futamidő végén (illetve visszaadáskor) a gépjármű futásteljesítménye eltér a Bérleti szerződés alapján kalkulált futásteljesítménytől, Bérlő̋ és a Bérbeadó az alábbiak szerint számol el:

Túlfutás díja = (Tényleges futás - kalkulált összesen km) * Malus km díja

Alul futás díja = (Tényleges futás - kalkulált összesen km) * Bonus km díja

A Bérlő̋ a túlfutás díját köteles a Bérbeadónak a záró elszámolás keretében megfizetni, míg az alul futás díját a Bérbeadó jogosult a záró elszámolás alapján a Bérlővel szemben fennálló követelésébe beszámítani, követelés hiányában pedig köteles Bérlőnek megfizetni.

Futásteljesítmény korrekció (FTK):

Bérbeadó jogosult a Bérleti Díjat módosítani, ha az EBSZ-ben meghatározott Gépjárműnek az adott időszakra eső tényleges futásteljesítménye legalább 10 %-kal meghaladja vagy alulmúlja annak tervezett mértékét. Felek megállapodnak, hogy a tényleges futásteljesítmény alapján, a Bérbeadó kiszámolja a korrigált bérleti díjat, és a korrekciót követő számlázáskor a különbözetet az eltelt hónapokra vetítve kiszámlázza/jóváírja Bérlőnek. Amennyiben az új módosított havi bérleti díj és az eredeti havi bérleti díj különbözete negatív, ebben az esetben a különbözet összegét Bérbeadó jóváírja a Bérlő részére és ezen összeget beszámítja a Bérlő felé fennálló követelésébe. Amennyiben az új módosított havi bérleti díj és az eredeti havi bérleti díj különbözete pozitív, ebben az esetben a különbözet összegét Bérbeadó kiszámlázza Bérlő részére.

Futamidő korrekció

Bérlő kérésére a futamidő a bérleti időszak alatt évente egy alkalommal módosítható a bérleti díj megfelelő mértékű változtatása mellett. Futamidő korrekció nem lehet +/- 6 hónapnál kisebb mértékű az EBSZ-ben meghatározott futamidőhöz képest. Bérbeadó a futamidő korrekciót a gépjárműpiaci helyzetet figyelembe véve, indokolt esetben megtagadhatja.

Inflációs korrekció

A Bérleti Díj üzemeltetési részét (nem ideértve a biztosítási díjakat és adókat) a Bérbeadó minden megkezdett naptári évben a Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre közzétett éves szolgáltatásokra vonatkozó inflációs ráta mértékével módosíthatja, annak közzétételét követően. Amennyiben jogszabályi változásra vagy új jogszabályra tekintettel akár az ÁFA vagy bármely más adó, illeték vagy kötelezettség megváltozik, vagy új adó, illeték vagy kötelezettség kerül megállapításra, és ez a Bérleti Díj bármely elemét érinti és/vagy megváltoztatja, Bérbeadó jogosult a Bérleti Díj arányos változtatására a változás napjától kezdődően. Akár a biztosítási díjtétel vagy bármely biztosításhoz kapcsolódó adó, egyéb díj megváltozik, a Bérleti díj ennek megfelelően változnak. Az előbbi rendelkezés irányadó abban az esetben is, amennyiben a biztosítótársaság kérése alapján a rossz vagy a jó kárhányad következtében változtatni szükséges.

Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleti Díj fizetési kötelezettségét nem érinti, ha a Gépjárművet bármilyen okból nem használja vagy használhatja, kivéve ha az a Bérbeadónak felróható okból következik be. Lopás és totálkár esetén a Gépjármű a hivatalos rendőri szervek, illetve a biztosítótársaság által megállapított időpontig számít használatban levőnek. A káresemény napját követő időszakra vonatkozó, a Bérlő által ténylegesen megfizetett bérleti díjat a Bérbeadó jóváírja a Bérlő részére.

9. A Gépjármű üzemeltetése, használata

A Gépjárműben dohányozni tilos, ennek megsértése esetében a Bérlő (illetve Használó) köteles a Bérbeadónak 60.000 Ft + ÁFA összeget haladéktalanul, legkésőbb a leadást követően, Bérbeadó számlája alapján megfizetni.

A Gépjárműben élő állatot kizárólag erre a célra gyártott hordozóban szabad szállítani a közlekedési szabályoknak megfelelően. A nem megfelelő szállításból adódó szennyeződések, sérülések ill. károsodások helyreállítása, tisztíttatása a Bérlő (Használó) költsége, amit Bérbeadó által kiállított számla ellenében haladéktalanul köteles megfizetni.

Bérlő és Használó köteles a Gépjárművet a közlekedés szabályainak betartása mellett a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel vezetni. Köteles továbbá a Gépjárművet, ha azt magára hagyja, megfelelő módon leparkolni, illetve lezárni, továbbá a jármű iratait minden körülmények között magánál tartani.

Bérlő és Használó semmilyen körülmények között nem jogosult a szállítható személyek forgalmi engedélyben meghatározott számát meghaladó számú személyt a Gépjárműben szállítani.

Abban az esetben, ha a Gépjárművet hivatalos intézkedése keretében valamely hatóság elszállította, Használó, illetve Bérlő erről haladéktalanul köteles Bérbeadót értesíteni; ilyen esetben a felmerült költségek - ideértve a bírság összegét is - Bérlőt, illetve Használót terhelik.

Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy egyes gépjárműveit műholdas védelmi rendszerrel lássa el. A Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó személyes adatait (beleértve a műholdas védelmi rendszer által nyert adatokat) a közöttük fennálló jogviszonnyal összefüggésben kezelje, beleértve azok hatóság, vagy a Gépjármű használata során bármely jogkövetkezmény kiszabására jogosult egyéb jogalany részére történő kiadását is.

Bérlő a Gépjárművet a gyártó által meghatározott előírásoknak megfelelően üzemelteti és a kötelező szervizkönyvét vezeti a bérleti időszak végéig. Bérlő semmilyen, a szokásos karbantartás körét meghaladó, illetve a Gépjármű jellegét megváltoztató átalakítást, módosítást (pl. gázüzemre történő átállítás, taxizás, oktatás, sport céljára történő átalakítás) nem végezhet a gépjárművön a Bérbeadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Bérlő kizárólag a Bérbeadó által meghatározott szervizeket használhatja, amely szervizek listájával Bérbeadó a Bérlőt ellátja. Nem minősül a Bérbeadó hibájának, illetve megtérítendő kárnak, ha javítás vagy karbantartás miatt a Gépjármű a Bérlő által nem használható. Bérlő erre hivatkozva nem függesztheti fel vagy nem csökkentheti a Bérleti Díj fizetését.

Bérlő a Bérbeadónak a kilométer-számláló meghibásodását a tudomásszerzéstől számított 24 órán belül írásban köteles bejelenti abból a célból, hogy az a Bérbeadó által, haladéktalanul megjavításra kerüljön. A Bérlő ebből a célból a felek által közösen egyeztetett időpontban és időtartamig a Gépjárművet a Bérbeadó rendelkezésére bocsátja. A kilométer-számláló meghibásodása és a hiba kijavítása között eltelt időtartam alatt megtett kilométerek számát a Bérbeadó a Bérlővel közösen határozza meg, a Gépjármű becsült - az EBSZ-ben a Bérlő által megjelölt - éves futásteljesítmény, valamint a meghibásodásig futott kilométerek száma alapján.

10. Káresemények kezelése

A Gépjárművel összefüggő káresemény (továbbiakban: Káresemény) bekövetkezése esetén a Bérlő a gépjármű vezetői tájékoztatóban található Káresemény Bejelentő Adatlapon azt a Bérbeadónak rövid úton azonnal (e-mail) bejelenti. Ha ezen adatlapon történő bejelentésre bármilyen okból nincs lehetőség, az azonnali értesítést egyéb írásos formában kell rövid úton a Bérbeadóhoz eljuttatni. A Káresemény miatt a Bérlő a Bérbeadóval szemben semminemű követelést nem támaszthat, a Káresemény következtében - így különösen a Biztosítással kapcsolatos eljárással összefüggésben - felmerülő minden költség, hátrány és felelősség a Bérlőt terheli.

A Bérlő a káreseménnyel kapcsolatos bejelentések és intézkedések során a Bérbeadóval, illetve biztosítási megbízottjával együttműködik. Bérlő továbbá megteszi haladéktalanul azokat a káreseménnyel kapcsolatos egyéb bejelentéseket és intézkedéseket harmadik személyek, illetve hatóság felé, amelyek a kárrendezés miatt feltétlenül szükségesek, illetve amelyek által a feleket ért vagy érő kár és költség, illetve ezek felmerülésének veszélye csökkenthető vagy kiküszöbölhető. Ezért minden káresemény megtörténtekor javasolt a rendőri intézkedés, ennek elmulasztásából származó minden hátrány és felelősség Bérlőt terheli. Bérlőnek haladéktalanul el kell juttatnia a Bérbeadóhoz a káreseménnyel kapcsolatban keletkezett összes iratot, levelet, esetleg határozatot.

Biztosítási káresemény esetén a Biztosítási szerződés szerinti önrész, továbbá a káreseménnyel kapcsolatos és a biztosító által nem fedezett költségek megfizetése a Bérlő kötelezettsége. A Biztosítással összefüggő bárminemű, így különösen a biztosító kártérítésével kapcsolatos vita esetén - mind a peren kívüli eljárások, egyezségek stb., mind a peres eljárások során - a Bérbeadó jár el.

Felek rögzítik, hogy a Biztosító által fizetett kártérítés összege Bérbeadót illeti. Amennyiben a biztosító a Káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a Biztosítás alapján totálkárnak minősíti, ebben az esetben Bérbeadó értékesíti a roncsot, és az abból befolyó összeg Bérbeadót illeti. Amennyiben a Biztosító a kár kifizetését bármely okból megtagadja, így különösen, de nem kizárólag azon okból, hogy a biztosítási szerződésben előírt valamely vagyonvédelmi berendezés hiányzott, vagy az nem lett üzembe helyezve, a Bérlő a Gépjárműhöz tartozó kulcsokkal hiánytalanul vagy forgalmi engedéllyel nem tudott elszámolni, vagy a Bérlő egyéb, a Biztosításból fakadó kötelezettségeit megsértette, az ebből eredő minden következmény és felelősség a Bérlőt terheli.

Amennyiben a Káresemény bekövetkezésének időpontjában a biztosító kockázatviselése nem áll fenn - és ez nem a Bérbeadónak felróható okból következik be -, helyreállítható (javítható) kár bekövetkezése esetén a Bérlő a Gépjárművet saját költségén helyreállíttatja (javíttatja).

11. Az Egyedi Bérleti Szerződés megszűnésének esetei

Normál megszűnés:

amikor az EBSZ elérte a tervezett időtartamot, és a Gépjárművet Bérlő Bérbeadónak visszaszolgáltatta, a Felek az EBSZ-t un. normál megszűnéssel zárják le.

Idő előtti megszűnés esetei:

Az EBSZ megszűnik a Gépjármű idő előtti visszaadása esetén, amely történhet:

 • az EBSZ rendes felmondásával,
 • az EBSZ rendkívüli felmondásával,
 • totálkár miatt,
 • lopási esemény miatt.

Rendes felmondás: bármely fél jogosult indoklás nélkül, 30 napos határidővel az EBSZ-t - vagy valamely EBSZ-t - írásban felmondani.

Rendkívüli felmondás: Bérbeadó jogosult az EBSZ-t idő előtti rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani, ha a Bérlő a jelen ÁSZF-ből vagy az EBSZ-ből eredő valamely kötelezettségét nem, vagy nem maradéktalanul teljesíti, így különösen, de nem kizárólagosan, ha:

 • a Bérlő bármely fizetési kötelezettségének teljesítésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, és fizetési kötelezettségének Bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget,
 • a Szállító által szerződésszerűen, átvételre felajánlott gépjárművet 30 napon belül sem veszi át,
 • a biztosítás az EBSZ hatálya alatt bármilyen, a Bérlő érdekkörébe tartozó okból megszűnik, vagy a Biztosító megtagadta a Káresemény alapján járó kártérítési összeg megfizetését, és ezt a Bérlő nem teljesítette a biztosító helyett a Bérbeadó felé,
 • a Bérlő a Gépjárművet nem rendeltetésszerűen használja, vagy Bérbeadó előzetes engedélye nélkül harmadik személynek használatba adja, átadja, illetve bármilyen jogcímen megterheli,
 • a Bérlő a Gépjárművel kapcsolatos karbantartási, állagmegóvási, javítási és javíttatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy Bérbeadót gátolja ezen feladatok ellátásában,
 • amennyiben a Gépjármű - a Bérbeadó érdekkörén kívüli okból - megrongálódott, megsemmisült, vagy működésképtelenné vált, és kijavíttatása vagy eredeti állapotba való visszaállítása nem történt/történhet meg,
 • amennyiben a Bérlővel szemben felszámolási-, csőd-, végelszámolási-, vagy végrehajtási eljárás indult. Ez alól kivételt képez ha Bérlő, a Bérbeadó felhívására megfelelő, a Bérbeadó által elfogadható biztosítékot nyújt.

Totálkár: Felek rögzítik, hogy totálkár esetében az EBSZ a Biztosító határozathozatalát követően, a káresemény napjára visszamenőleg szűnik meg. A Bérlő havi díjfizetési kötelezettsége a biztosítói állásfoglalás kézhezvételéig fennáll. A káresemény napját követő időszakra vonatkozó, a Bérlő által ténylegesen megfizetett bérleti díjat a Bérbeadó jóváírja a Bérlő részére.

Lopási esemény: Felek rögzítik, hogy lopáskár esetében az EBSZ, - az eljáró hatóság határozathozatalát követően - a káresemény napjára visszamenőleg szűnik meg. A Bérlő havi díjfizetési kötelezettsége a rendőrségi határozat kézhezvételéig fennáll. A káresemény napját követő időszakra vonatkozó, a Bérlő által ténylegesen megfizetett bérleti díjat a Bérbeadó jóváírja a Bérlő részére. A Felek rögzítik, hogy a lopás Bérlőnek felróható abban az esetben is, amennyiben Bérlő a Gépjármű forgalmi engedélyét és/vagy indítókulcsát Bérbeadó részére a káreseményt követően haladéktalanul nem adja át.

Bérbeadó a felmondásról írásban, a felmondás okának tényszerű közlésével, valamint rendelkezésre állása esetén a lejárt, vagy esedékessé vált összeg megjelölésével értesíti a Bérlőt. A Bérlő az esedékessé vált összeget a tájékoztatás kézhez vételétől számított 8 napon belül fizeti meg a Bérbeadónak. Az EBSZ rendkívüli felmondással történő megszüntetése esetén a Bérlő EBSZ alapján fennálló valamennyi tartozása azonnal esedékessé válik. Felek rögzítik, hogy az EBSZ megszűnésének valamennyi - normál, idő előtti rendes vagy idő előtti rendkívüli - esetében az EBSZ a Gépjármű visszaadása napján szűnik meg.

12. A Gépjármű visszaszolgáltatása

Az EBSZ bármely okból történő megszűnése esetén a Bérlő köteles saját költségén és felelősségére a Gépjárművet a Bérbeadó által megjelölt időpontban a Bérbeadó írásbeli értesítésében megjelölt helyre szállítani, és azt a Bérbeadó igazolt megbízottjának - a tartozékokkal (átvett kulcsok, távirányítók, riasztó- és rádió kód, stb.) és a Gépjárműre vonatkozó valamennyi dokumentummal együtt - átadni. A Bérlő és a Bérbeadó, vagy a Bérbeadó megbízottja a Gépjármű és iratai, tartozékai visszaszolgáltatásáról egy átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesz fel. A gépjármű részletes állapot-felmérési vizsgálatát, illetve a Gépjármű életkora és futásteljesítményének megfelelő és azt meghaladó elhasználódását mérő vizsgálatot egy későbbi időpontban független igazságügyi szakértő végzi Bérbeadó leadási telephelyén, a Bérbeadó költségére.

13. Záró elszámolás

Normál megszűnés esetén:

A EBSZ normál megszűnése esetén a Bérbeadó 30 napon belül Záró Elszámolást készít, amelyet eljuttat a Bérlő részére. A Záró Elszámolásban a Szerződő Felek rögzítik az EBSZ megszűnésekor egymással szemben fennálló tartozásokat, kötelezettségeket.

Túlfutás ill. alul futás elszámolása:

Ezen elszámolás keretében a Gépjármű aktuális kilométeróra állása összehasonlításra kerül az EBSZ-ben meghatározottak szerinti, tervezett futásteljesítménnyel (futásteljesítmény elszámolás):

 • Amennyiben a Gépjármű aktuális kilométeróra állása magasabb, mint az EBSZ-ben meghatározott tervezett időarányos futásteljesítmény, ebben az esetben Bérbeadó jogosult az ebből eredő, az EBSZ-ben rögzített túlfutásra megállapított kilométer díj alapján a bérleti díjkülönbség összegét a Bérlőnek kiszámlázni.
 • Amennyiben a Gépjármű aktuális kilométeróra állása alacsonyabb, mint az EBSZ-ben tervezett időarányos futásteljesítmény, ebben az esetben Bérbeadó visszatéríti a Bérlő részére az EBSZ-ben rögzített alulfutásra megállapított kilométer díj alapján az ebből eredő bérleti díjkülönbség összegét, azonban ennek mértéke nem haladhatja meg a 10.000 kilométert.

Állapotkorrekció elszámolása:

Ezen elszámolás keretében Bérbeadó kiszámítja a 12. pont szerinti állapotfelmérés alapján a Gépjármű nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat, valamint a gépjármű felszereltségének hiányosságait, illetve hibáit. Az elkészült szerviz szakvélemény szakvélemény alapján a következő költségelemek merülhetnek fel: sérülések javításának költsége, futamidő alatt el nem végzett javítások, kopó- forgó alkatrészek szükség szerinti cseréje, túlfutásból eredő költség, esetlegesen felmerülő számla és egyéb díj tartozások. Ezen költségek összegét Bérlő Bérbeadó Záró Elszámolása alapján köteles megfizetni meg Bérbeadó részére.

Idő előtti megszűnés esetén:

Amennyiben a Bérleti Szerződés idő előtti megszűnése a Bérlőnek felróható okból következik be, úgy a Záró Elszámolás - a normál megszűnés esetén alkalmazott elszámolás mellett - kiegészül lezárási díjjal is, mely alapján Bérlő köteles Bérbeadó részére lezárási díjként háromhavi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget megfizetni.

Totálkár, illetve lopási esemény következtében történő idő előtti megszűnés esetén az előzőekben részletezett elszámolás nem kerül alkalmazásra, a Bérbeadó a Záró Elszámolást az alábbiak szerint készíti el:

 • A Bérlő által megfizetendő önrészen felül a biztosító által kifizetett kártérítés (totálkár esetén a kártérítés és a roncsérték együttesen) összege kerül összehasonlításra a Gépjárműre vonatkozó, EBSZ megszűnésekor érvényes könyv szerinti értékkel. Abban az esetben, ha a kártérítés (totálkár esetén a kártérítés és a roncsérték együttesen) kevesebb mint a könyv szerinti érték, Bérlő köteles a különbözetet Bérbeadó részére megfizetni. Ha a könyv szerinti érték a kártérítésnél alacsonyabb, úgy Bérbeadó a különbözet 50%-át Bérlő részére jóváírja.
 • Bérbeadó megállapítja a mindenkor érvényes jogszabályi rendelkezések következtében felmerülő teljes évre vonatkozó adókötelezettség (ideértve, de nem kizárólag a teljesítmény adó és cégautóadó) és a bérleti díjban időarányosan meg nem fizetett összegek közötti különbséget, amelyet Bérlő köteles megfizetni.
 • Amennyiben egy Káresemény után - nem a Bérbeadónak felróható okból - a Biztosító megtagadja a kártérítést, illetve, úgy a kártérítés teljes összegét a Bérlő megfizeti a fenti összegeken felül.

14. Záró rendelkezések

Értesítés

Amennyiben a Felek az egymásnak küldött értesítést ajánlott tértivevényes postai küldeményként továbbítják, a küldemény a postai feladástól számított ötödik munkanapon kézbesítettnek minősül, kivéve, ha a tértivevény szerint ezen vélelemnél korábban került a küldemény átvételre. Ezen rendelkezés irányadó abban az esetben is, ha a Felek adataiban bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztása miatt hiúsul meg a kézbesítés, amennyiben a fél nem jelentette be a változást.

Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen ÁSZF és/vagy az EBSZ valamely rendelkezése vagy annak része érvénytelen lenne, azzá válna, vagy a továbbiakban nem alkalmazható, úgy ez nem érinti a jelen ÁSZF és/vagy bármely EBSZ többi részének érvényességét. Ebben az esetben az érvénytelen vagy alkalmazhatatlan rész helyett azon jogszabályi rendelkezések az irányadók, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy alkalmazhatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének és a Felek akaratának.

Adatok átadása, kezelése

Felek tudomásul veszik, hogy az együttműködésük során egymással kapcsolatban tudomásukra jutott információkat a jogszabályi előírásoknak megfelelően bizalmasan és üzleti titokként kezelik, és azokról a Felek által az EBSZ-ben, vagy egyéb, teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt írásbeli felhatalmazásában foglaltakon túl csak a jogszabályban meghatározott esetekben és személyeknek, az ott meghatározott információkat szolgáltatják ki. Amennyiben ezen dokumentum az Igazságügyi Minisztérium rendszeréből nem elérhető, nem megismerhető, nem letölthető, Bérlő minden évben az éves beszámoló elfogadását követően megküldi Bérbeadó részére az előző évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját,.

Irányadó jog, eljáró bíróság

A jelen ÁSZF-ben és bármely EBSZ-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Esetleges jogvita esetére a Felek alávetik magukat a Bérbeadó mindenkori székhelye szerinti rendes bíróság illetékességének.

Kapcsolódó dokumentumok:

 • Gépjárművek visszaadása
 • Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Kelt: Székesfehérvár, 2019. 01.11.     Kiadta: Farkas Pál ügyvezető / auto:NEXT Flottakezelő Kft.